Atnaujinta: 2024-02-19

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas

Statybos darbų žurnalo F-60 priedas. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sprendimai, pastabos, reikalavimai
(NAUJAS, nuo 2022-07-01)

Statybos darbų žurnalo F-55 priedas. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų, protokolų, skaičiavimų ataskaitų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai

Statybos darbų žurnalo F-17 priedas. Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-15 priedas. Geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2023-04-28 d. pakeitimais)
12,74 Eur. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2023-05-01)
RUOŠIAMA SPAUDAI

 

Statyba

Stropų apžiūros ir bandymų registravimo žurnalas

Strėlino savaeigio krano eksploatavimo žurnalas

Statybinės mašinos eksploatavimo pamainų žurnalas

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

Kranų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Krano pamainų žurnalas

Krano nuolatinės priežiūros ir remonto žurnalas

Krano apžiūros žurnalas

Kėlimo mašinų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Dūmtraukio techninis pasas

Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas

Bėgių keliu važiuojančio krano (bokštinio, tiltinio, ožinio, portalinio) pamainų žurnalas

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2023-04-28 d. pakeitimais)
12,74 Eur. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2023-05-01)
RUOŠIAMA SPAUDAI

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

Elektra. Šiluma. Dujos

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m.

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Techninio aptarnavimo ir gedimų apskaitos žurnalas

Suvirinimo elektra ir dujomis įrenginių periodinių ir profilaktinių apžiūrų bei bandymų registravimo žurnalas

Suvartotų gamtinių dujų apskaitos žurnalas (24 psl.)

Skystu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas (Katilinės saugos ir signalizacijos prietaisų tikrinimo žurnalas)

Remonto darbų žurnalas

Raktų registracijos žurnalas

Potvarkių registravimo žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų defektų žurnalas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų priežiūros darbų registravimo žurnalas

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas
NAUJAS NUO 2021-11-01

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas

Kontrolės ir neatitikčių registras

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Kietu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Išdavimo ir grąžinimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (48 psl.)

Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Dujofikuoto objekto pasas

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (80 psl.)

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (40 psl.)

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

Defektų žurnalas

Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių registras

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)

Atsiskaitymo knygelė 100 x 210 mm (rodmenų įrašymo knygelė)
 

Darbų sauga

Atestacijos pažymėjimas 74 x 105 mm (knygutė)
Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas

Taros techninių apžiūrų žurnalas

Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas

Mokymo žurnalas (klausytojų kategorija)

Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas

Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)

Incidentų registracijos žurnalas

Elborinių ir abrazyvinių įrankių bandymų žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas

Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas

Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas

Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas
Alkoholio kiekio matuoklio naudojimo registras

 

Priešgaisrinė sauga

Gaisro gesinimo priemonių registravimo žurnalas

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

Budėjimų registras

Technikos priežiūra

Techninio įrenginio pasas. Žemo slėgio katilas

Techninio įrenginio pasas. Technologinis vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Slėginis indas

Techninio įrenginio pasas. Naftos ir jos produktų saugojimo metaliniai rezervuarai

Techninio įrenginio pasas. Kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Karšto vandens vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Garo (vandens šildymo) katilas

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojanų potencialiai pavojingų įrenginių registracijos žurnalas

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

Šaldymo įrangos techninis pasas

Sveikatos apsauga, higiena

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas (HN 123:2013 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. Priedas vandens tiekimo sistemos darbams)

Pirminės medicininių atliekų apskaitos registras

Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Darbo su sterilizatoriais žurnalas
(medicinos įstaigoms)

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

 

Įmonės veiklos organizavimas

Sutarčių registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Sandėlio apskaitos knyga

Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras

Lankytojų registravimo žurnalas

Komandiruočių pažymėjimų registravimo žurnalas

Kelionės lapų apskaitos žurnalas

Gautų dokumentų registras

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas

Įsakymų registras

Įsakymų personalo klausimais registras

KNYGOS

ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS
Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, Edvardas Tuomas
2011 m.