ŽURNALAI   STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2018-05-10 d. pakeitimais)
9,00 Eur.

9.00 € su PVMPATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848
Paskutinis pakeitimas 2018-05-10 d., įsigaliojo 2018-05-12 d., paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07621

(224 psl.)

Statybos darbų žurnalas (toliau - Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Į žurnalą taip pat įrašomi statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai, žymima apie jų įvykdymą. Pagal įrašus šiame žurnale nustatoma statinio statybos pradžia ir pabaiga.

Žurnalas turi būti pildomas nuo statinio statybos pradžios iki darbų pabaigos ir pateikiamas statybos užbaigimo komisijai kartu su kitais dokumentais, patvirtinančiais statinio statybos pabaigą ir atliktų statybos darbų normatyvinę kokybę.

Statybos darbų žurnalo pildymo tvarka išsamiai aprašyta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priede.